TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Saimaa Audit Oy
Y-tunnus: 2843608-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juho Himanen
juho.himanen@saimaa-audit.fi
+358 50 594 0362

2. Rekisteröidyt

Nykyiset ja aiemmat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, tapahtumiin osallistuneet.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (arvonnat ja tapahtumailmoittautumiset, joiden yhteydessä kysytty suostumus)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakas- ja markkinointirekisterin hallinta ja niissä olevien tietojen käsittely
 • sidosryhmien henkilötietojen käsittely
 • lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, kuten asiakkaidemme tuntemisvelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen liittyvä käsittely
 • asiantuntijapalveluiden tarjoamisen yhteydessä tapahtuva käsittely
 • työnhakijoiden tietojen käsittely rekrytointitarkoitusta varten
 • työntekijöiden tietojen käsittely työsuhteisiin liittyvien velvoitteidemme hoitamista varten

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakasrekisteriin on tallennettu tarpeelliset tiedot lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi toimeksiannoissa sekä tiedot nykyisistä ja edellisistä asiakkaista.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen postiosoite, asema yrityksessä, yrityksen y-tunnus, asiakkuuden tyyppi sekä tiedot vastuuhenkilöistä. Asiakasrekisteri voi sisältää myös henkilötunnuksia asiakkaan tunnistamista varten.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen juho.himanen@saimaa-audit.fi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkailta asiakassuhteen syntyessä sekä julkisista lähteistä asiakasyritykseen liittyen
 • toimeksiantojen suorittamisen yhteydessä kerätyistä tarpeellisista tiedoista
 • ulkopuolisilta palveluntuottajilta sekä julkisista lähteistä kuten Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Saimaa Audit Oy:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa lakisääteisten velvoitteiden puitteissa viranomaisille.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa lakisääteiset säilytysajat huomioiden.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Työntekijät ovat salassapitovelvollisia rekisteriin tallennetuista tiedoista. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa. Henkilötietojen käyttö on rajattu ja suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoja säilytetään virussuojatuin ja palomuurein varustetuilla käyttöpäätteillä.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mikäli asiakassuhteen ylläpitoon käytetty ohjelmisto, jonne tiedot tallentuvat muuttuu.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.